Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu các trạng thái electron của các cluster MnB0/-/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2 Tải xuống Tải xuống PDF