[1]
Đặng, K.T. 2014. Nghiên cứu xác định iot trong rong biển bằng phương pháp chiết-trắc quang. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 9 (tháng 6 2014), 89-93. DOI:https://doi.org/10.52714/dthu.9.6.2014.132.