[1]
Hoàng, N.T., Trần, T.T. và Lê, T.Q. 2014. Dẫn liệu về hình thái nòng nọc loại Rhacophorus kio Ohler & Delorme, 2006 ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 9 (tháng 6 2014), 94-100. DOI:https://doi.org/10.52714/dthu.9.6.2014.133.