[1]
Nguyễn, T.H. và Hồ, Q. Ái 2014. Về định lí điểm bất động cho lớp ánh xạ Meir-Keeler -co trên không gian Kiểu b-mêtric. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 9 (tháng 6 2014), 101-111. DOI:https://doi.org/10.52714/dthu.9.6.2014.134.