[1]
Phạm, T.T.M. 2014. Thành phần loài hoa- cây cảnh được trồng ở Làng hoa Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 9 (tháng 6 2014), 112-116. DOI:https://doi.org/10.52714/dthu.9.6.2014.135.