[1]
Trần, V.H. và Hà, T.T.L. 2013. Thiết kế và tối ưu hóa mạch lọc microstrip song song ngẫu hợp dựa trên ADS. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 5 (tháng 10 2013), 29-37. DOI:https://doi.org/10.52714/dthu.5.10.2013.65.