[1]
Nguyen, V.D. and Nguyen, N.T. 2018. Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dong Thap University Journal of Science. 30 (Feb. 2018), 3–5. DOI:https://doi.org/10.52714/dthu.30.2.2018.542.