[1]
Duong, T.Q.T. 2018. Giao lưu văn hoá của hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản qua hoạt động thương mại của Nhật Bản tại Đàng Trong thế kỷ XVII. Dong Thap University Journal of Science. 30 (Feb. 2018), 56–64. DOI:https://doi.org/10.52714/dthu.30.2.2018.551.