[1]
Tran, T.H. 2018. So sánh ý niệm về không gian trong tiếng Việt và tiếng Đức qua ví dụ “trên - dưới”. Dong Thap University Journal of Science. 30 (Feb. 2018), 71–78. DOI:https://doi.org/10.52714/dthu.30.2.2018.553.