[1]
Lê, X.H. 2018. Sắc số, đa thức tô màu và tính duy nhất tô màu của đồ thị K2r. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 30 (tháng 2 2018), 90-94. DOI:https://doi.org/10.52714/dthu.30.2.2018.556.