(1)
Đặng, K. T. Nghiên cứu xác định Iot Trong Rong biển bằng phương pháp chiết-trắc Quang. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 2014, 89-93.