(1)
Hoàng, N. T.; Trần, T. T.; Lê, T. Q. Dẫn liệu về hình thái nòng nọc loại Rhacophorus Kio Ohler & Delorme, 2006 ở Khu Bảo tồn Thiên Nhiên Pù Huống, Nghệ An. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 2014, 94-100.