(1)
Nguyễn, T. H.; Hồ, Q. Ái. Về định Lí điểm bất động Cho lớp ánh Xạ Meir-Keeler -Co Trên không Gian Kiểu B-Mêtric. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 2014, 101-111.