(1)
Phạm, T. T. M. Thành phần loài Hoa- cây cảnh được trồng ở Làng Hoa Tân Quy Đông, thị Xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 2014, 112-116.