(1)
Hoàng, N. T.; Ngô, T. L.; Lê, T. Q. Đặc điểm Sinh học quần thể loài Nhái bầu Hoa Microhyla Fissipes (Boulenger, 1884) ở Xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. dthujs 2013, 14-21.