(1)
Do, T. T.; Dao, T. H.; Vi, T. D. C. Nghiên cứu hoạt tính kháng Sinh của Xạ khuẩn Chi Streptomyces Trong đất ở Khu vực Có hoạt động Khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên. Dong Thap University Journal of Science 2013, 22-28.