(1)
Đỗ, T. T.; Đào, T. H.; Vi, T. Đoan C. Nghiên cứu hoạt tính kháng Sinh của Xạ khuẩn Chi Streptomyces Trong đất ở Khu vực Có hoạt động Khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên. dthujs 2013, 22-28.