(1)
Nguyễn, T. T. Nghiên cứu thành phần loài Và đặc điểm phân bố của Giun đất ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. dthujs 2013, 26-33.