(1)
Huỳnh, B. P. H.; Nguyễn, M. T.; Phan, T. C.; Trần, Q. T.; Trần, V. T. Nghiên cứu các trạng thái Electron của các Cluster MnB0/-/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2. dthujs 2018, 95-101.