(1)
Duong, T. Q. T. Giao lưu văn Hoá của Hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản Qua hoạt động thương mại của Nhật Bản tại Đàng Trong Thế kỷ XVII. Dong Thap University Journal of Science 2018, 56-64.