(1)
Lê, T. T.; Phạm, V. L.; Trịnh, T. H.; Trần, T. A. T.; Nguyễn, H. D. Đăng. Ảnh hưởng của một vài yếu tố ngoại Sinh Lên bảo quản ngắn hạn chồi in Vitro của Lan Dendrobium Caesar White bằng Kĩ thuật hạt nhân tạo. dthujs 2023, 64-68.