1.
Đặng KT. Nghiên cứu xác định iot trong rong biển bằng phương pháp chiết-trắc quang. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 2014;(9):89-93. doi:10.52714/dthu.9.6.2014.132