1.
Hoàng NT, Trần TT, Lê TQ. Dẫn liệu về hình thái nòng nọc loại Rhacophorus kio Ohler & Delorme, 2006 ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 2014;(9):94-100. doi:10.52714/dthu.9.6.2014.133