1.
Nguyễn TH, Hồ Q Ái. Về định lí điểm bất động cho lớp ánh xạ Meir-Keeler -co trên không gian Kiểu b-mêtric. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 2014;(9):101-111. doi:10.52714/dthu.9.6.2014.134