1.
Phạm TTM. Thành phần loài hoa- cây cảnh được trồng ở Làng hoa Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 2014;(9):112-116. doi:10.52714/dthu.9.6.2014.135