1.
Đặng TH. Nghiên cứu ảnh hưởng của các hiện tượng El Nino và La Nina đến lưu lượng dòng chảy và phù sa sông Mekong tại trạm Cần Thơ và Mỹ Thuận. dthujs. 2019;(39):88-92. doi:10.52714/dthu.39.8.2019.721