1.
Nguyen VD, Nguyen NT. Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dong Thap University Journal of Science. 2018;(30):3-5. doi:10.52714/dthu.30.2.2018.542