1.
Duong TQT. Giao lưu văn hoá của hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản qua hoạt động thương mại của Nhật Bản tại Đàng Trong thế kỷ XVII. Dong Thap University Journal of Science. 2018;(30):56-64. doi:10.52714/dthu.30.2.2018.551