1.
Tran TH. So sánh ý niệm về không gian trong tiếng Việt và tiếng Đức qua ví dụ “trên - dưới.” Dong Thap University Journal of Science. 2018;(30):71-78. doi:10.52714/dthu.30.2.2018.553