1.
Nguyễn CT, Trương QT, Ngô TT Đài. Các dịch vụ hệ sinh thái của rừng ngập mặn tại Tiền Giang đối với người dân địa phương. dthujs. 2023;(29):86-91. doi:10.52714/dthu.29.12.2017.536