Dang, K. T. (2014). Nghiên cứu xác định iot trong rong biển bằng phương pháp chiết-trắc quang. Dong Thap University Journal of Science, 9, 89-93. https://doi.org/10.52714/dthu.9.6.2014.132