Hoang, N. T., Tran, T. T., & Le, T. Q. (2014). Dẫn liệu về hình thái nòng nọc loại Rhacophorus kio Ohler & Delorme, 2006 ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An. Dong Thap University Journal of Science, 9, 94-100. https://doi.org/10.52714/dthu.9.6.2014.133