Nguyễn, T. H., & Hồ, Q. Ái. (2014). Về định lí điểm bất động cho lớp ánh xạ Meir-Keeler -co trên không gian Kiểu b-mêtric. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 9, 101-111. https://doi.org/10.52714/dthu.9.6.2014.134