Phạm, T. T. M. (2014). Thành phần loài hoa- cây cảnh được trồng ở Làng hoa Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 9, 112-116. https://doi.org/10.52714/dthu.9.6.2014.135