Hoàng, N. T., Ngô, T. L., & Lê, T. Q. (2013). Đặc điểm sinh học quần thể loài Nhái bầu hoa Microhyla fissipes (Boulenger, 1884) ở xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 5, 14-21. https://doi.org/10.52714/dthu.5.10.2013.63