Nguyen, V. D., & Nguyen, N. T. (2018). Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dong Thap University Journal of Science, 30, 3-5. https://doi.org/10.52714/dthu.30.2.2018.542