Duong, T. Q. T. (2018). Giao lưu văn hoá của hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản qua hoạt động thương mại của Nhật Bản tại Đàng Trong thế kỷ XVII. Dong Thap University Journal of Science, 30, 56-64. https://doi.org/10.52714/dthu.30.2.2018.551