Tran, T. H. (2018). So sánh ý niệm về không gian trong tiếng Việt và tiếng Đức qua ví dụ “trên - dưới”. Dong Thap University Journal of Science, 30, 71-78. https://doi.org/10.52714/dthu.30.2.2018.553