Nguyễn, C. T., Trương, Q. T., & Ngô, T. T. Đài. (2023). Các dịch vụ hệ sinh thái của rừng ngập mặn tại Tiền Giang đối với người dân địa phương. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 29, 86-91. https://doi.org/10.52714/dthu.29.12.2017.536