Phan, U. N., & Trần, P. L. (2023). Điều kiện thủy phân phụ phẩm cá tra bằng vi khuẩn Bacillus subtilis và ứng dụng làm thức ăn cho gà Tam hoàng. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 35, 99-105. https://doi.org/10.52714/dthu.35.12.2018.652