Huỳnh, A. D., Tiết, T. P., & Lâm, T. N. G. (2023). Khảo sát thành phần bay hơi, xác định hàm lượng alkaloid và proanthocyanidin toàn phần trong lá cây Chùm ruột (Phyllanthus acidus (L.) Skeels, Euphorbiaceae). Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 34, 59-63. https://doi.org/10.52714/dthu.34.10.2018.627