Kiều, Đỗ M. L., & Huỳnh, M. L. (2023). Nghiên cứu khả năng hấp phụ nước nhiễm phèn tại xã Tân Tiến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang bằng than sinh học làm từ rơm rạ . Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 34, 69-72. https://doi.org/10.52714/dthu.34.10.2018.629