Huỳnh, A. D., Nguyễn, T. H. L., & Lâm, V. N. (2016). Nghiên cứu thành phần hóa học thân cây Vọng cách (Premna serratifolia L.). Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 23, 75-78. https://doi.org/10.52714/dthu.23.12.2016.417