ĐẶNG, K. T. Nghiên cứu xác định iot trong rong biển bằng phương pháp chiết-trắc quang. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, [S. l.], n. 9, p. 89-93, 2014. DOI: 10.52714/dthu.9.6.2014.132. Disponível em: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1125. Acesso em: 25 tháng 2. 2024.