HOÀNG, N. T.; TRẦN, T. T.; LÊ, T. Q. Dẫn liệu về hình thái nòng nọc loại Rhacophorus kio Ohler & Delorme, 2006 ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, [S. l.], n. 9, p. 94-100, 2014. DOI: 10.52714/dthu.9.6.2014.133. Disponível em: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1126. Acesso em: 25 tháng 2. 2024.