NGUYỄN, T. H.; HỒ, Q. Ái. Về định lí điểm bất động cho lớp ánh xạ Meir-Keeler -co trên không gian Kiểu b-mêtric. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, [S. l.], n. 9, p. 101-111, 2014. DOI: 10.52714/dthu.9.6.2014.134. Disponível em: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1127. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.