PHẠM, T. T. M. Thành phần loài hoa- cây cảnh được trồng ở Làng hoa Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, [S. l.], n. 9, p. 112-116, 2014. DOI: 10.52714/dthu.9.6.2014.135. Disponível em: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1128. Acesso em: 25 tháng 2. 2024.