HOÀNG, N. T.; NGÔ, T. L.; LÊ, T. Q. Đặc điểm sinh học quần thể loài Nhái bầu hoa Microhyla fissipes (Boulenger, 1884) ở xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, [S. l.], n. 5, p. 14-21, 2013. DOI: 10.52714/dthu.5.10.2013.63. Disponível em: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1192. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.