NGUYEN, Thi Tinh. Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của giun đất ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Dong Thap University Journal of Science, [S. l.], n. 4, p. 26–33, 2013. DOI: 10.52714/dthu.4.8.2013.49. Disponível em: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1241. Acesso em: 15 jul. 2024.