NGUYEN, Van De; NGUYEN, Ngoc Toan. Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dong Thap University Journal of Science, [S. l.], n. 30, p. 3–5, 2018. DOI: 10.52714/dthu.30.2.2018.542. Disponível em: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/339. Acesso em: 15 jul. 2024.