DUONG, To Quoc Thai. Giao lưu văn hoá của hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản qua hoạt động thương mại của Nhật Bản tại Đàng Trong thế kỷ XVII. Dong Thap University Journal of Science, [S. l.], n. 30, p. 56–64, 2018. DOI: 10.52714/dthu.30.2.2018.551. Disponível em: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/348. Acesso em: 15 jul. 2024.